Terms And Conditions (CS)

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Předmět podmínek
  Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na konference a jiné akce (dále jen Akce) prostřednictvím webu www.brnophp.cz (dále jen "webu") a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.
  Provozovatelem webu je fyzická osoba Jakub Zapletal, Erbenovo nábřeží 3928, Kroměříž, IČ 70470367, DIČ CZ8408094409 zapsaná v Živnostenském rejstříku v Kroměříži.

 2. Smluvní vztahy
  Zakoupením vstupenek vzniká tímto přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný příslušný pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny, a to bez udání důvodu.

 3. Způsoby prodeje vstupenek
  On-line prodej prostřednictvím webového portálu www.brnophp.cz

 4. Ceny a poplatky
  Cena vstupenky je uvedena s DPH, protože Jakub Zapletal je plátcem DPH.
  Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě při vstupu na místo konání akce.

Článek II. - PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PORTÁLU

 1. Popis služby

  1. Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na nabízené akce prostřednictvím webového portálu (dále jen služba).
  2. Pro poskytnutí služby je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku prostřednictvím on-line platby.
 2. Přímý prodej vstupenek – nákup prostřednictvím on-line platby
  1. K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba vyplnit formulář s iniciály. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných ve formuláři. Registrací zákazník souhlasí se začleněním do databází provozovatele a může být do budoucna e-mailem informován o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen.
  2. Registrovaný zákazník vybírá z nabízených akcí a nakupuje vstupenky na volná místa.
  3. Stisknutím tlačítka "Buy" zákazník odesílá svůj požadavek na vybranou vstupenku. Zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky.
  4. Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu.
  5. Stisknutím tlačítka "Buy" zákazník potvrzuje svůj požadavek a realizuje platbu vybrané vstupenky platební kartou nebo jiným zvoleným způsobem (PayPal) prostřednictvím Internetu. Po dokončení platební operace je zákazník automaticky vrácen na webový portál.
  6. Vstupenka zakoupená prostřednictvím internetu má automaticky přidělené své číslo, které je zákazník povinen si uschovat. Oba údaje, číslo vstupenky a jméno zákazníka, slouží prodejci jako identifikační údaje pro akceptaci vstupenek.

Článek III. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Osobní údaje
  Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Provozovatel shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Provozovatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ).

 2. Bezpečnost dat
  Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti Provozovatel a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

 3. Záruky provozovatele
  Pokud má provozovatel k dispozici informace o zrušených nebo změněných termínech akcí, bude provozovatel zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém portálu www.brnophp.cz. Provozovatel nebude poskytovat žádné náhradní plnění zákazníkovi za ušlý čas či zisk apod., který bude způsoben nekonáním akce.

 4. Podmínky místa konání akce
  Předložením identifikačních údajů vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

 5. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek
  1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
  2. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19. 6. 2014.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek I. - Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a fyzické osoby Jakub Zapletal (dále jen "provozovatel") v případech, kdy přes veškeré úsilí provozovatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na konference a případně jiné akce.

Článek II. - Prodej vstupenek

 1. Prodej vstupenek se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na konference (dále jen "obchodní podmínky"). Zakoupením vstupenky (vstupenek), voucheru vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem akce.
 2. Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje.

Článek III. - Nestandardní situace při prodeji vstupenek z rezervace

 1. V případě, kdy dojde ke vzniku nestandardní situace v době kratší než 10 pracovních dní před termínem konání akce, provozovatel nemůže zákazníkovi garantovat nárok na konkrétní rezervovanou vstupenku (vstupenky), voucher. Nastalou situaci řeší okamžitou reklamací na základě informací získaných prostřednictvím zástupců provozovatele. Provozovatel podá zákazníkovi informaci o způsobu a termínu řešení reklamace.
 2. Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek), voucheru zkontrolovat správnost údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka (vstupenky), voucher, prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka.

Článek VI. - Vracení vstupenek

 1. U jednotlivých akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání akcí jsou uváděny na webovém portálu www.brnophp.cz. V případě změn termínů konání jednotlivých akcí stanovuje podmínky pro vracení vstupenek pořadatel konkrétní akce.
 2. Podmínky pro vracení vstupenek v případě úplného zrušení akce určuje příslušný pořadatel akce do 10 dnů. Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek na webovém portálu www.brnophp.cz, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky. Není-li stanoveno jinak, při vracení vstupenek zákazníkovi nebude vrácena částka označená na vstupence jako předprodejní poplatek.

Článek VII. - Účinnost reklamačního řádu

 1. Reklamační řád je závazný pro zákazníka a provozovatele. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Reklamující souhlasí s tím, že provozovatel vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.
 3. Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 19. 6. 2014.